Добре дошли
на страницата на Български институт за Стандартизация и Антикорупция

Ние също представляваме Anti-Bribery Academy International
като Anti-Bribery Academy Bulgaria.

За нас

Клиенти

Наши клиенти са успели български организации като:

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Услуги

Български институт за стандартизация и антикорупция разработва, внедрява, поддържа и одитира системи за управление.

Разработване и внедряване на системи за управление

Системата за управление е начинът, по който организацията управлява взаимосвързаните части от бизнеса си, за да постигне целите си. Тези цели могат да обхванат различни показатели, включително качеството на продуктите или услугите, оперативната ефективност, екологичните показатели, здравословните и безопасни условия на труд и много други. Системите за управление на ISO (MSS) помагат на организациите да подобрят резултатите си, като идентифицират повтарящите се стъпки, които организациите умишлено изпълняват, за да постигнат своите цели и задачи и да създадат организационна култура, която отразява непрекъснатия цикъл на самооценка, настройване и подобряване на операциите и процесите - управление на лидерството и ангажираност на служителите.

Поддържане на системи за управление

Поддържането на система за управление включва:
- Създаване на план за непрекъснато подобряване на поддръжката.
- Координиране с екипа, отговарящ за изпълнението.
- Осигуряване на подходящо обучение на служителите, включително повишаване на информираността, вътрешния одит и вътрешния одит, както и курсове за управление на качеството, в допълнение към осигуряването на компетентност на служителите в задачите, които те трябва да изпълнят.
- Текущ контрол на процесите и документите.
- Провеждане на вътрешен одит.
- Проверка на ръководството след одита.
- Въвеждане на текущи корекции и подобрения.
- Осъществяване на подобрения на непрекъснат принцип.
- Интегриране с други съществуващи системи за управление на ISO.

Обучение (за вътрешни одитори)

Ние анализираме нуждите на организацията, определяйки и осигурявайки необходимото обучение. Ние предлагаме курсове за обучение, водещи до сертифициране на професионална компетентност съгласно ISO 17024 и националното законодателство. Нашите програми за обучение, вече признати от професионалните асоциации и институции, осигуряват изключително практично ноу-хау, благодарение на нашия преподавателски състав от най-високо ниво.

Ние сме убедени, че само чрез споделянето на знания е възможно да се постигне непрекъснато подобрение. Ето защо ние не крием нашето ноу-хау, а го представяме чрез нетрадиционно обучение, чрез иновативни начини за споделяне на ноу-хау, ролеви игри и персонално обучение.

Ние внедряваме Системи за управление в държавни и частни институции и предприятия. Ето някои актуални предлагани решения:

АНТИКОРУПЦИЯ

Юридическият речник (1994 г.) дава следното определение за корупцията: „Антиобществено явление, характеризиращо се с морална поквара на личността или социална група и с противозаконно използване на служебно или друго положение за получаване на противозаконна облага. Най-ярка проява на корупцията е подкупът.“ ISO 37001 е стандарт за борба с корупцията, разработен от Международната организация за стандартизация през 2016 г. с цел създаване, внедряване, поддържане и усъвършенстване на програма за борба с корупцията, която предотвратява, открива и адресира рисковете за подкуп в организация или институция. ISO 37001 е предназначена да помогне за спазването на законите за борба с корупцията, приложими в конкретна страна.

Вижте още...

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Корпоративното съответствие е едно от най-големите предизвикателства за управление на риска. Изпълнението на строга програма за съответствие и етика, основана на фирмените ценности и подходящо съответствие на риска, спомага на компаниите да поддържат целостта и да избягват или свеждат до минимум несъответствията. Ние ръководим организациите в тяхното управление на съответствието в рамките на законодателството и приложимите стандарти и кодекси, прилагайки принципите на ISO 19600. Ние реализираме системи за управление на съответствието, които ги интегрират с други системи за управление на бизнеса.

Вижте още...

Актуално

Национално законодателство

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137180227
Правилник за устройството и дейността на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135858725
Наказателен кодекс
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529

Чуждо законодателство

Съвет на Европа - Наказателноправната конвенция за корупцията (Конвенция за наказателно право на Съвета на Европа)
Гражданска конвенция на Съвета на Европа за корупцията (Конвенция за гражданско право на Съвета на Европа)
Конвенция на Европейския съюз срещу корупцията, включваща длъжностни лица (Конвенция на ЕС срещу корупцията)
Конвенция на Европейския съюз за защита на финансовите интереси на Европейските общности (Конвенция на ЕС за финансовите интереси) br (link)