Управление на
съответствието

Корпоративното съответствие е едно от най-големите предизвикателства за управление на риска. Изпълнението на строга програма за съответствие и етика, основана на фирмените ценности и подходящо съответствие на риска, спомага на компаниите да поддържат целостта и да избягват или свеждат до минимум несъответствията. Ние ръководим организациите в тяхното управление на съответствието в рамките на законодателството и приложимите стандарти и кодекси, прилагайки принципите на ISO 19600. Ние реализираме системи за управление на съответствието, които ги интегрират с други системи за управление на бизнеса.